Read in English                                                                                                                                                      Hoofdmenu

2.1    Overkoepelende brancheorganisatie
Vereniging ION is ontstaan uit de fusie van meerdere brancheorganisaties die actief waren binnen de oppervlaktebehandelende industrie. De belangrijkste reden van de fusie was het feit dat er tot dan toe fragmentarisch werd gereageerd op (nieuwe) wet- en regelgeving. Daarnaast waren de diverse verenigingen vooral bezig met de korte termijn belangen van de branche zelf, wat leidde tot een polarisatie met het bevoegd gezag.

Met de oprichting van Vereniging ION werd de focus op het gebied van wet- en regelgeving verlegd van branchebelangen naar ‘BV Nederland belangen’. Immers, ook voor de branche is goede wet- en regelgeving op het gebied van milieu- en arbeidsveiligheid van belang. Tevens werd meer ingezet op de verdere ontwikkeling van de groeiende economie van de BV Nederland. Een sterke maakindustrie is belangrijk voor onze economie en een ‘state-of-the-art’ oppervlaktebehandelende industrie is een cruciale ondersteuning van onze sterke maakindustrie. Immers, vrijwel alle technologische innovaties van dit moment zijn oppervlaktetechnologie gerelateerd.

Vereniging ION profileert zich als een branchevereniging 4.0. De structuur hierachter is vastgelegd in een e-book dat gratis is te downloaden: https://bit.ly/31nwBFa.

2.2    Sterke sector
De oppervlaktebehandelende industrie vertegenwoordigt een krachtige en veelzijdige sector, waarin naast technologie de (inter)nationale wet- en regelgeving een sturende en vaak ook beperkende rol speelt. Dit dwingt de branche om innovatief te blijven zoeken naar nieuwe mogelijkheden. Vereniging ION is hierbij de ‘spin in het web’ die partijen bij elkaar brengt, innovatie stimuleert en proactief participeert in het opstellen van nieuwe wet- en regelgeving. Zie voor meer informatie www.vereniging-ion.nl.

Een van de speerpunten van Vereniging ION is: aan tafel in Den Haag en Brussel. Veel oppervlaktebehandelende bedrijven hebben te maken met zowel arbo als milieu gerelateerde wetten, voorschriften en regels. Zo stelt de Europese richtlijn REACH eisen aan het gebruik van specifieke stoffen, waarbij het vaak niet eenvoudig is om alternatieven te vinden voor producten en methoden die al decennialang worden toegepast. Een te snel verbod op het gebruik van bepaalde stoffen kan daarbij zelfs leiden tot kwaliteitsverlies en economische schade. Vereniging ION onderhoudt goede contacten met beleidsmakers in zowel Den Haag als Brussel, voert overleg met regelgevingscommissies en geeft als lid van verschillende (Europese) werkgroepen en koepelorganisaties mede gestalte aan het (toekomstige) wettelijke kader voor de oppervlaktebehandelende industrie. Daarbij hamert Vereniging ION op een rationele planning en uitvoering, waarbij binnen het kader van veilig werken, expliciet rekening wordt gehouden met zowel de technische en economische mogelijkheden als de belangen van haar leden.
De slogan: ‘Vervangen als het kan; autoriseren als het moet, maar dan wel veilig!’ is inmiddels door veel entiteiten overgenomen. Deze werkwijze werpt haar vruchten af. Voormalige brancheverenigingen werden nog wel eens gemeden door het bevoegd gezag vanwege de houding: ‘Als je ze iets niet vertelt, kunnen ze er ook niet tegen zijn.’ Vereniging ION pleit echter voor een eerlijke, open dialoog en is een constructieve, proactieve gesprekpartner, die in veel zaken nu het voortouw neemt.

Het afloopdiagram voor veilige werkwijzen van Inspectie SZW is sinds 2015:

Afloopdiagram Veilig werken Inspectie SZW
Figuur 1: Branchepartij neemt voortouw in procesbeschrijving veilige werkwijze

Ook de relatie met het bevoegd gezag is verbeterd. Immers, we willen eigenlijk allemaal hetzelfde. Op een veilige en gezonde manier tegen een marktconforme prijs een goed product maken.

Een belangrijk aspect van de samenwerking van de branche met de Overheid en het bevoegd gezag betreft het verstrekken van informatie en het delen van kennis. Hoewel Vereniging ION is opgenomen in het EU Transparantieregister, wordt nadrukkelijk gesteld dat het verstrekken van informatie iets anders is dan lobbyen. Dit laatste wordt gedaan door deel te nemen aan:

 • Vergaderingen in Den Haag en Brussel met ministeries, DG’s (Directoraat-Generaal), commissies en overlegstructuren.
 • Besprekingen met leden van de Staten Generaal en het Europese parlement.
 • Intensief contact met ECHA (European Chemical Agency) en adviesorgaan van de Europese Commissie.
 • Toegang tot de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland in Brussel.
 • Intensief contact met Inspectie SZW en in mindere mate met Inspectie L&M.
 • Bedrijfsbezoeken met inspecteurs en beslissers.
 • Actief verbanden leggen tussen Europese onderzoeksinstituten en branchegenoten.
 • Deelnemen aan bijeenkomsten van Europese koepelorganisaties zoals CETS (European Association Surface Engineering), Eurometeaux en Orgalime (Task Force Substances).
 • Betrokken bij de politieke agenda van CTACSub (consortium Chroom-6 bedrijven).
 • Lid van ‘Veiligheid Voorop’.
 • Contacten met ONL, VNO/NCW en MKB-Nederland.
 • Overleg met materiaal instituten zoals het Nickel Institute, het Cobalt Development Institute.
 • Contact met universiteiten en onderzoeksinstituten zoals TU Delft en Radboud MC.
 • Contacten met aanpalende brancheorganisaties met eenzelfde visie of positie zoals VNMI, FME en Koninklijke Metaalunie.
 • Invullen van Questionnaires, vragenlijsten en enquêtes op Nederlands en Europees niveau.
 • Het (mede) organiseren van onderzoeken en enquêtes.
 • Het (mede) organiseren van workshops, congressen en themadagen.
 • Het organiseren van de ‘Week van de Oppervlakte Technologie’.
 • Het organiseren van de ‘ION Dag voor de Ondernemer’.
 • Het mede organiseren van de ‘Nationale Stoffendag’.
 • Het ondersteunen en faciliteren van de ION Borghardt Award om innovaties in de branche te stimuleren.
 • Bezoeken van relevante informatiedagen en congressen.
 • Het (mede) ontwikkelen van informatiemateriaal op de website, in het vakblad OT en in media van derden. Enkele leuke voorbeelden van de Inspectie SZW zijn: 

  https://bit.ly/2ttQNc0 

  https://bit.ly/39alp1C

  YouTube filmpje deel 1, de applicateur: https://bit.ly/2S0VhjG

  YouTube filmpje deel 2, de toeleverancier: https://bit.ly/2Uqzdko 

  YouTube filmpje deel 3, de branchevereniging: https://bit.ly/2vRgUKV