Qualisteelcoat is een internationaal kwaliteitslabel voor het coaten van staal met organische coatings.

Als het meest gebruikte bouwmateriaal op architectonisch en industrieel gebied, moet staal worden beschermd tegen corrosie. Als corrosiebescherming wordt bereikt door organische coatings, dan valt dit in het toepassingsgebied van Qualisteelcoat. De vereisten van Qualisteelcoat gaan verder dan corrosiebescherming en omvatten eisen voor mechanische eigenschappen, weersbestendigheid en decoratief uiterlijk.

In de specificatie definieert Qualisteelcoat het kwaliteitsniveau en de vereisten waaraan een coatingbedrijf intern moet voldoen om zijn producten als een door Qualisteelcoat gelicentieerd bedrijf op de markt te kunnen aanbieden. Het omvat de definitie van kwaliteitseisen voor coatingbedrijven, coatingsystemen en de goedkeuring van coatingmateriaal, evenals de reguliere externe kwaliteitscontrole van coatingbedrijven die een Qualisteelcoat-kwaliteitslabel dragen. Alleen coatingsystemen die in overeenstemming zijn met deze specificatie moeten worden gebruikt. Het coatingbedrijf gebruikt alleen coatingmateriaal waarvoor de leverancier van het materiaal een goedkeuring heeft verkregen van Qualisteelcoat.

Het bijbehorende licentiedocument (certificaat met bijlage) geeft aan voor welke coatingsystemen en corrosiviteitscategorieën een coatingbedrijf met een Qualisteelcoat-licentie is gekwalificeerd.

In Nederland is de Vereniging Qual.ION licentiebeheerder en daar kan het coatingbedrijf een formele aanvraag doen voor een Qualisteelcoat-licentie. Vervolgens zal Vereniging Qual.ION het inspectiebureau informeren dat er gestart kan worden met de inspecties/keuringen. Als het coatingbedrijf de aanvraag wil indienen bij Vereniging Qual.ION moet het bedrijf van te voren bepalen voor welke corrosieklasse hij de aanvraag wil doen. Rechts van de pagina treft u meer informatie en het aanvraagformulier aan (1e bestand).

de heer J.W. (Jan Willem) Beun  Voorzitter
mevrouw Y. (Yvette) Henraat Secretariaat 
mevrouw A. (Anita) Snoeren Penningmeester
mevrouw I. (Inge) Rooijakkers Bestuurslid
de heer R. (Roel) Dijkman TC
de heer R. (Ralph) Bot EC

Corrosiviteitsklasse

De ISO-norm 12944 - verven en vernissen - Corrosiebescherming van staalconstructies door beschermende verfsystemen - wordt internationaal erkend als technische norm voor de bescherming van staal met vloeibare coatings. Daarom gebruikt Qualisteelcoat de atmosferische corrosiviteitsklassen C1 tot en met C5 zoals beschreven in ISO 12944 deel 2.

De ISO 12944 werd bijgewerkt in de jaren 2017/2018 en de standaard van Qualisteelcoat moest in de specificatie enigszins kansen ondergaan om zich aan de nieuwe vereisten aan te passen. De ISO 12944-norm is echter beperkt tot coatingstoffen die drogen of uitharden onder omgevingsomstandigheden - dus vloeibare coating zonder geforceerd drogen. ISO 12944 sluit poedercoatings, moffellak, thermohardend coatingmateriaal en andere coatingsystemen expliciet uit van het toepassingsgebied. Maar aangezien de corrosiviteitscategorieën van ISO 12944 deel 2 algemeen worden erkend en waarnaar wordt verwezen in veel andere specificaties, gebruikt Qualisteelcoat ze als basis voor alle soorten organische coatingsystemen.

ISO 12944 deel 2 definieert 5 algemene atmosferische corrosiviteitscategorieën, gaande van C1 tot C5. Deze categorieën in combinatie met de verwachte levensduur 'high' vormen de basis voor de classificatie van het Qualisteelcoat-coatingsysteem en de licenties voor Qualisteelcoat-coaters. De volgende tabel toont de corrosiviteitscategorieën volgens ISO 12944 deel 2 (2018).

Corrosiviteitscategorie Exterieur: voorbeelden voor typische omgevingsomstandigheden in een gematigd klimaat Interieur: voorbeelden voor typische omgevingsomstandigheden in een gematigd klimaat
C1 (heel laag)   verwarmde gebouwen met schone atmosferen, bijv. kantoren, winkels, scholen, hotels
C2 (laag) atmosfeer met een laag vervuilingsniveau; voornamelijk landelijke gebieden onverwarmde gebouwen waar condensatie kan optreden, bijv. depots, sporthallen
C3 (medium) stedelijke en industriële atmosferen, matige zwaveldioxide-verontreiniging; kustgebieden met een laag zoutgehalte productiekamers met hoge luchtvochtigheid en enige luchtvervuiling, bijv. voedselverwerkende bedrijven, wasserijen, brouwerijen, zuivelbedrijven
C4 (hoog) Industriegebieden en kustgebieden met gematigd zoutgehalte chemische fabrieken, zwembaden, kustscheeps- en scheepswerven
C5 (heel hoog) Industriële gebieden met een hoge luchtvochtigheid en agressieve atmosfeer en kustgebieden met een hoog zoutgehalte gebouwen en gebieden met bijna permanente condensatie en met hoge vervuiling
CX (extreem) Offshore-gebieden met hoog zoutgehalte en industriële gebieden met extreme vochtigheid en agressieve atmosfeer en subtropische en tropische atmosferen industriële gebieden met extreme vochtigheid en agressieve atmosfeer

Naast de atmosferische corrosiviteitscategorie ISO 12944 definieert deel 1 een levensduur die de tijd vaststelt totdat de stalen onderdelen een eerste grote onderhoudsbeurt moeten ondergaan. Deze standaardduurzaamheid wordt uitgedrukt in 4 bereiken.

Laag (L): 2 tot 5 jaar
Medium (M): 5 tot 15 jaar
Hoog (H): 15 tot 25 jaar
Heel hoog: meer dan 25 jaar

De technische vereisten voor corrosiviteitscategorieën van Qualisteelcoat in deze specificatie hebben altijd betrekking op de verwachte levensduur 'hoog' (15 - 25 jaar). Alleen de eisen van deze categorie in de corrosiviteitscategorieën C1 - C5 worden als basis genomen voor de goedkeuring van het coatingmateriaal en de toekenning van licenties aan coatingbedrijven.
Corrosiviteitscategorie CX is gebaseerd op speciale vereisten volgens ISO 12944 deel 9. De corrosiviteitsklasse Qualisteelcoat wordt bepaald door de categorie corrosiviteit in combinatie met de verwachte levensduur (H).

Deze beschermingsperiode is echter geen garantieperiode. De garantietermijn is vastgelegd in wettelijke bepalingen en in overeenkomsten tussen partijen.

Qualisteelcoat-coatingsysteem

Een Qualisteelcoat-coatingsysteem wordt gedefinieerd door het basismateriaal, de voorbehandelingsmethode en het type organische coating.

De licentie die wordt toegekend aan een coater of een goedkeuring voor een coatingsysteem is altijd gerelateerd aan een Qualisteelcoat-coatingsysteem. Alle coatingmaterialen die worden gebruikt voor de Qualisteelcoat-coatingsystemen moeten Qualisteelcoat zijn, goedgekeurd door hun leveranciers. Qualisteelcoat-coaters kunnen ze gebruiken om de Qualisteelcoat-coatingsystemen te produceren die op hun licentie staan vermeld.

Qualisteelcoat-coatingsystemen zijn gegroepeerd op basis van het type basismateriaal, het type voorbehandeling en het type organische coating. Poedercoatings en vloeibare coatings hebben speciale vereisten zoals gedefinieerd in de specificatie.

Coating Systems

Alle Qualisteelcoat-coatingsystemen zijn gebaseerd op deze specificatie. Voor elke groep coatingsystemen (vloeistof- of poedercoating) de speciale vereisten die het type coatingsystemen beschrijven, inclusief de maximale corrosiviteitscategorie Qualisteelcoat die met het systeem kan worden behaald. Bijvoorbeeld: een poedercoatingsysteem met slechts één laag coating op staal kan theoretisch slagen in het laboratorium voor de testvereisten van de neutrale zoutsproeitest voor C3 hoog. Maar in het kader van Qualisteelcoat is het beperkt tot een maximale Qualisteelcoat-corrosiviteitsklasse C2.

Voor elk type coatingsystemen zijn de kwaliteitsborging van de coater en de vereisten voor de goedkeuringen van coatingsystemen duidelijk gedefinieerd. In het geval van een combinatie van verschillende soorten coatingsystemen (dat wil zeggen een combinatie van vloeistoffenbekleding, elektroforetische coating en poedercoating) wordt het type Qualisteelcoat-coatingsysteem gedefinieerd door de toplaag. Aanvragen voor de goedkeuring van coatingsystemen die nog niet door Qualisteelcoat zijn gedefinieerd, kunnen schriftelijk worden aangevraagd bij het secretariaat van Qualisteelcoat. Het technisch comité beslist of een goedkeuring voor een dergelijk systeem mogelijk is.

Vloeibare coatingsystemen
ISO 12944 deel 5 definieert voorbeelden voor coatingsystemen die zijn gebaseerd op vloeibare coatings. Qualisteelcoat gaat uit van de voorbeeldsystemen die in de markt zijn vastgesteld als specificatie voor de goedkeuring van vloeibare coatingsystemen. Qualisteelcoat-goedkeuringen zijn gebaseerd op de vereisten van ISO 12944 deel 5.

Poedercoatingsystemen
De specificaties en aanbevelingen van ISO 12944 deel 5 zijn niet van toepassing op poeder- en elektroforetische coatingsystemen. Daarom ontwikkelde Qualisteelcoat de volgende tabel als basis voor de goedkeuring van poedercoatingsystemen met specificaties voor de goedkeuring van Qualisteelcoat-coatingsystemen op basis van deze organische coatingsystemen. (Deze specificaties zijn alleen geldig voor thermohardende poedercoatingsystemen, niet voor thermoplast. Qualisteelcoat heeft de intentie deze in een latere editie te behandelen.) De tabel bevat indicaties over de mogelijke corrosiviteitscategorie waarvoor het systeem kan worden goedgekeurd. Systemen kunnen ook worden goedgekeurd voor categorieën met een lagere corrosiviteit, maar niet voor hogere categorieën dan vermeld in de tabel, zelfs als dit technisch mogelijk zou zijn op basis van de resultaten van de laboratoriumtests.

De volgende tabel heeft de poedercoatingsystemen aan die mogelijk zijn voor goedkeuringen zoals Qualisteelcoat-coatingsystemen inclusief de Qualisteelcoat-corrosiviteitsklassen waarvoor ze zijn toegestaan.

Mogelijke goedkeuringen voor Qualisteelcoat-coatingsystemen
Mogelijke goedkeuringen voor Qualisteelcoat-coatingsystemen

De Qualisteelcoat-coatingsystemen voor poedercoatingsystemen inclusief de voorbehandelingsmethoden en de vereiste laagdikte worden beschreven in bijlage 4 van de specificatie.

Opmerking voor de voorbehandeling
De leverancier van een Qualisteelcoat-coatingsysteem moet aangeven welke voorbehandeling voor zijn systeem is toegestaan. C3 is echter de maximale corrosiviteitscategorie voor chemische voorbehandeling op basis van ijzerfosfaat of zonder vorming van een conversielaag (zie hoofdstuk 2.2.2.).

Chromaatvrije voorbehandelingssystemen
Aangezien er momenteel geen internationale normen zijn die technische vereisten definiëren voor chromaatvrije voorbehandelingen op het basismateriaal, heeft Qualisteelcoat een passende goedkeuringsprocedure ontwikkeld. Basis van dit goedkeuringsprocedure is het bovenstaande tabel met coatingsystemen. Dit tabel bevat informatie over mogelijke corrosiviteitscategorieën waarvoor het chromaatvrije voorbehandelingssysteem kan worden goedgekeurd. Deze systemen kunnen ook worden goedgekeurd voor categorieën met een lagere corrosiviteit, maar niet voor een hogere in de tabel; zelfs als dit theoretisch mogelijk is volgens de laboratorium testresultaten.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over Qualisteelcoat? Kijk dan even naar de bestanden die als bijlage bij deze pagina zijn toegevoegd. In het eerste bestand treft u meer informatie aan over de procedure, kosten en het aanmelden. In het tweede bestand tref u de specificaties aan waar alles in staat over waar u als coatingbedrijf aan moet voldoen.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op via 030 - 630 03 90 of secretariaat@vereniging-ion.nl.

Internationale website: https://qualisteelcoat.net/