Vereniging ION heeft geen branche- RI&E. De belangrijkste reden daarvoor is dat er veel verschillende technieken zijn met elk hun specifieke risico’s en gevaren.

Zelfs bij poedercoatbedrijven kunnen er aanzienlijke verschillen in de risico’s zijn, nl. of er een chemische voorbehandeling is of dat alleen (aan)gestraald wordt. Ook kan het voorkomen dat een onderdeel van de voorbereiding voor het coaten bestaat uit hogedruk reinigen, schuren, slijpen enz.

Een informatieve website voor het opstellen van een RI&E is www.rie.nl.

In de RI&E moet duidelijk staan:

 • welke risico’s in het bedrijf aanwezig zijn
 • wat de effecten ervan kunnen zijn
 • welke maatregelen er al genomen zijn en nog gaan worden.

Er is een algemene volgorde van maatregelen om gezondheidsschade van medewerkers zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken:

 • Bronbestrijding:

  Nastreven om risicovolle processen, stoffen en materialen te vervangen. Bijvoorbeeld vervangen van oplosmiddelhoudende ontvettingsmiddelen door water-gedragen ontvettingsmiddelen.
 • Technische voorzieningen:

  Aanbrengen van voorzieningen om risico´s voor gezondheid en veiligheid te verminderen. Bijvoorbeeld: afzuiginstallaties, blusinstallaties.
 • Compartimentering:

  Werkzaamheden met een verhoogd risico, moeten in een afzonderlijke gescheiden ruimte plaats vinden. Dit wordt ook wel compartimentering genoemd. Bijvoorbeeld: spuitcabines, chemicaliënopslagruimte.
 • Verstrekking Persoonlijke Beschermingsmiddelen:

  Verstrekken van voldoende deugdelijke persoonlijke beschermingsmiddelen (kortweg PBM’s genoemd) aan de medewerkers. Bijvoorbeeld: oordoppen, stofmaskers, handschoenen, werkschoenen enz.

Een aantal gevaren bij werkzaamheden in een (poeder)coatbedrijf zijn:

 • Snijwonden door scherpe randen of punten aan metalen voorwerpen.
 • Rugklachten door het niet juist tillen van (te) zware voorwerpen.
 • Brandwonden aan metalen voorwerpen na het moffelen.
 • Vallen van metalen voorwerpen.
 • Doofheid.
 • Oogletsel.
 • Vallen, struikelen, uitglijden, verstappen.
 • Stoten aan liggende- en/of hangende voorwerpen.
 • Blootstelling aan giftige stoffen.
 • Blootstelling aan bijtende stoffen.
 • Blootstelling aan andere gevaarlijke stoffen (oplosmiddelen).
 • Stofexplosies (ATEX).
 • Inademen van kleine droge lakdeeltjes.
 • Elektrische schokken.
 • Werken met heftrucks/laden/lossen.
 • Werken met hogedruk apparatuur (stralen, reinigen)

Datum: februari 2017