Titel presentatie:

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Korte toelichting presentatie:

De regels rondom het aanvragen van vergunningen gaan veranderen. Niet langer toetsen gemeenten bouwplannen voordat gebouwd mag gaan worden. Bouwers zullen zelf moeten gaan zorgen voor kwaliteitsborging zodat wordt voldaan aan de voorschriften van het Bouwbesluit 2012. Het voorstel voor aanpassing van de huidige regels zijn door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vastgelegd in het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen. In de presentatie wordt kort en bondig uitleg gegeven wat deze wijzigingen betekenen voor de oppervlaktetechnologie.

Download hier de presentatie!

 

Spreker:

ing. Jeroen Bunschoten
Teamleider, Instituut voor Bouwkwaliteit

Informatie spreker:

Het Instituut voor Bouwkwaliteit is opgericht als kwartiermaker voor het beoogde stelsel voor kwaliteitsborging in de bouw. Ondernemers, consumenten en overheden werken gezamenlijk aan de kwaliteit van de bouw.

Quote/statement:

Het instituut voor bouwkwaliteit heeft ten doel het oprichten en inrichten van een instituut voor private kwaliteitsborging in de bouw en alles wat daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Het instituut en de inbedding daarvan in het wettelijke stelsel van het omgevingsrecht en in het bijzonder het bouwen van bouwwerken binnen dat stelsel, dient zodanig te worden ingericht, dat het bevoegd gezag met betrekking tot deze bouwwerken erop mag vertrouwen, dat deze bouwwerken ten tijde van ingebruikname in overeenstemming zijn met de bij of krachtens de Woningwet gegeven technische voorschriften omtrent het bouwen en in gebruik nemen van een bouwwerk.