Binnen CLP zijn de veiligheidszinnen (S-zinnen) vervangen door veiligheidsaanbevelingen (P van 'precautionary statement') met elk een eigen P-code.

Veiligheidsaanbevelingen geven advies over preventieve maatregelen, reacties op noodgevallen, zoals eerste hulp, en veilige opslag en verwijdering. Er zijn meer P-aanbevelingen dan S-zinnen en verschillende leveranciers kunnen andere P-codes kiezen voor dezelfde chemische stof, afhankelijk van de grootte van de verpakking en hun kennis van de manier waarop hun klanten de stof of het mengsel gebruiken.

Voor een stof die is ingedeeld voor huidsensibilisering categorie 1, H317 'Kan een allergische huidreactie veroorzaken' kunnen bijvoorbeeld de volgende P-aanbevelingen relevant zijn:

  • P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden
  • P272 - Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten
  • P280 - Beschermende handschoenen/beschermendekleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen
  • P302 + P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen
  • P333 + P313 - Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen
  • P321 - Specifieke behandeling vereist (zie … op dit etiket)
  • P363 - Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken
  • P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar …

Doorgaans worden maximaal zes P-aanbevelingen op het etiket vermeld.  Er kunnen meer P-aanbevelingen worden opgenomen op het veiligheidsinformatieblad van de stof.

Codenummers veiligheidsaanbevelingen

P100 > Algemeen

P200 > Preventie

P300 > Reactie

P400 > Opslag

P500 > Verwijdering

Datum: maart 2013